Regulamin Połowów na Zalewie Nowe Miasto

Wymiary, limity połowowe i okresy

ochronne ryb na Zalewie Nowomiejskim w 2018r

 1. Łowisko ochronne obejmuje teren Zalewu Nowomiejskiego od tamy w Nowym Mieście do progu pod mostem na rzece Sonie w m. Wólka Szczawińska.
 2. Łowiskiem opiekuje się Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Mieście.
 3. Strefy ochronne wyznacza się od zapory w Nowym Mieście do umieszczonych tablic informacyjnych oraz od mostu w Wólce Szczawińskiej do umieszczonych tablic. Na strefach nie można poławiać ryb.
  4. Na łowisku prawo łowienia mają członkowie PZW oraz niezrzeszeni po wniesieniu odpowiednich składek.
 4. Wędkarz zobowiązany jest do sprzątnięcia stanowiska przed łowieniem oraz do pozostawienia stanowiska uporządkowanego. Zabrania się patroszenia ryb przed końcem połowu oraz w pobliżu wody.
  6. Połów ryb normuje tabela wymiarów ochronnych, okresów ochronnych i limitów połowowych. Pozostałe nie objęte w tabeli wymiary itp. zgodne są z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.
  7. Łowienie metodami spinningową lub muchową wyklucza możliwość równoczesnego połowu inną metodą. Do 30 kwietnia dopuszcza się używanie sztucznych przynęt nie dłuższych niż 5 cm.
 5. Połów z użyciem żywych i martwych ryb oraz ich części jako przynęty dozwolony jest: jedynie od 1 maja, wyłącznie na jedną wędkę i wyłącznie w porze dziennej. Połów na martwe ryby i ich części dozwolony jest jedynie z użyciem bezzadziorowego lub pozbawionego zadziorów pojedynczego haka z pojedynczym ostrzem. Połów z użyciem żywych ryb jako przynęty dozwolony jest jedynie na takie gatunki ryb występujące w łowisku, jak ukleja, kiełb pospolity, jazgarz, płoć i leszcz.
  9. Połów nocą (od zmierzchu do świtu) dozwolony jest: po wniesieniu składki rocznej, wyłącznie z czwartku na piątek, piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę i jedynie w okresie od 1 maja do 31 października. Z połowów nocnych wyłącza się wyspy oraz oznakowany tablicami odcinek starorzecza od północnego skraju zachodniej wyspy w kierunku molo, przez który brak jest technicznej możliwości przejazdu samochodem.
 6. Połów z zarejestrowanych i oznakowanych środków pływających dozwolony jest: jedynie od 1 maja, po wniesieniu składki rocznej lub okresowej i wyłącznie w porze dziennej. Wędkarz zobowiązany jest do podpłynięcia do brzegu celem poddania się kontroli. Wodowanie jednostki pływającej dozwolone jest na slipie przy tablicy ogłoszeniowej w m. Wólka Szczawińska lub w odległości 50 m od najbliższego wędkarza.
 7. Podczas połowu nocą, połowu z łodzi oraz po wykupieniu składki okresowej wędkarza obowiązuje na łowisku całkowity zakaz posiadania i zabierania ryb.
 8. Na łowisku obowiązuje Rejestr Połowu Ryb, w którym należy w trwały sposób notować długopisem połowy zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami. Rejestr należy zdać przy pobieraniu nowego.
 9. Na łowisku obowiązują całorocznie zakazy: używania silników spalinowych do napędu środków pływających, połowu z wysp, połowu kuszą i trollingu. Na wyznaczonych znakami drogowymi odcinkach obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów (nie dotyczy osób niepełnosprawnych).
 10. Inne zasady połowu określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz okręgowy.
 11. Celem kontroli legalności połowu wędkarz przy odbiorze zezwolenia na połów dobrowolnie zgadza się na okazanie odpowiednim służbom (np. PSR, OESR, SSR, Policja) wnętrza samochodu, którym ew. przyjechał.
 12. Brak zezwolenia na połów podczas kontroli skutkuje nałożeniem grzywny przez uprawnione służby oraz skierowaniem wniosku o ukaranie do rzecznika dyscyplinarnego odpowiedniego Koła lub Okręgu.
 13. W razie naruszenia przepisów PZW i niniejszego Regulaminu, w szczególności jeśli chodzi o wymiary, okresy ochronne i limity połowowe, ilość wędek, czy też teren dozwolonego połowu, Zarząd Koła wnioskuje do rzecznika dyscyplinarnego odpowiedniego Koła lub Okręgu o zakaz wykupywania zezwolenia przez okres 2 lat, a przez okres 6 miesięcy w razie drobniejszych przewinień takich jak np. brak odpowiednich wpisów do Rejestru Połowu czy zaśmiecanie. W obu przypadkach wędkującemu natychmiast cofa się zezwolenie na połów bez odszkodowania. Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu powszechnego, koleżeńskiego lub uiszczenia grzywny za naruszenie przepisów, wędkarzowi nie wydaje się nowego zezwolenia przez określony czas.
 14. Środki ze składek w nie mniej niż 85% przeznaczane są na zarybianie, a w nie więcej niż 15% na utrzymanie łowiska (druk i dystrybucja zezwoleń, działalność Straży Rybackiej, tablice informacyjne itp.)

Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania wynikające z przyczyn obiektywnych będą zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej: www.pzw.org.pl/1495/  

 

Regulamin Połowów na Zalewie Nowe Miasto

1. Łączna ilość złowionych i zabranych ryb wymienionych powyżej gatunków (oprócz płoci i wzdręgi) nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby (od godz. 0.00 do godz. 24.00).

2. Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków nie wymienionych powyżej w ilościach nie przekraczających 5 kg. Złowienie 5 kg ryb lub okazu powyżej 5 kg wyczerpuje dobowy limit wagowy. Wędkarz na łowisku nie może posiadać więcej ryb, niż przewiduje to limit dobowy. Leszcz nie posiada limitu ilościowego.

3. Po złowieniu i zabraniu limitu dobowego szczupaka (1 szt.), nie dozwolony jest już w tym dniu dalszy połów ryb na żywca, martwą rybę lub jej części. Dopuszcza się jedynie połów metodą spinningową z użyciem sztucznych przynęt nie dłuższych niż 5 cm.

4. Złowione ryby niewymiarowe, ponad limit lub będące pod ochroną muszą być niezwłocznie z należytą ostrożnością wypuszczone do wody.

5. Limit dzienny obowiązuje od pierwszej do ostatniej godziny doby, miesięczny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, zaś roczny od pierwszego do ostatniego dnia w roku kalendarzowym.

6. Po jesiennym zarybianiu szczupakiem wprowadzony będzie dwutygodniowy zakaz połowu na spinning, a także na żywe i martwe ryby oraz ich części.

 

 

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.